O „Młodzieżowym Szopenie”

MŁODZIEŻÓWY SZOPENŚrodowiskowy Dom Samopomocy „Młodzieżowy Szopen” jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla dzieci  i młodzieży w wieku 13-21 lat i ich rodzin, zamieszkujących na terenie Gdańska. Placówka funkcjonuje w ramach systemu pomocy społecznej, zapewniając uczestnikom całodzienną opiekę i realizację programu terapeutycznego umożliwiającego powrót do środowiska rodzinnego, rówieśniczego oraz szkolnego.

W ramach pobytu w Domu wsparciem psychologicznym obligatoryjnie objęta zostaje również rodzina uczestnika.

Obok prowadzonej terapii istnieje możliwość kontynuowania nauki na poziomie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, realizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w  Gdańsku.

Za pobyt w placówce uczestnik może ponosić częściową odpłatność (w zależności od dochodów w rodzinie) określoną Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr X/210/07 z dnia 31 maja 2007 r.

Zadanie realizowane jest z dotacji miasta Gdańska (www.gdansk.pl) za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (www.mopr.gda.pl), powierzone w drodze otwartego konkursu Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.

 Do głównych zadań ŚDS należą:

 • wsparcie uczestników w powrocie do życia w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym;
 • umożliwianie uczestnikom z rozpoznaniem zaburzenia psychicznego terapii uczącej pełnienia ról społecznych i samodzielności przy równoczesnej możliwości kontynuowania nauki szkolnej;
 •  tworzenie i realizowanie programów aktywizujących i wspomagających w zakresie:

a)       ogólnego rozwoju,

b)       zaradności osobistej,

c)       sprawności psychicznej;

 •   działania na rzecz integracji i akceptacji uczestników w społeczności otwartej.

Oferta adresowana jest do:

 • młodych ludzi nie radzących sobie z problemami życia codziennego, mających trudności z funkcjonowaniem w środowisku szkolnym, rówieśniczym czy rodzinnym,
 • dotkniętych zaburzeniami psychicznymi takimi jak: fobie szkolne, trudności adaptacyjnie, zaburzenia nerwicowe, depresyjne, emocjonalne i inne związane z adolescencją.

Oferta terapeutyczna obejmuje:

 • opiekę psychologiczną i wsparcie indywidualne,
 • zajęcia aktywizujące podczas treningu umiejętności społecznych,
 • zajęcia w pracowniach m.in.: kulinarnej, artystycznej, sportowej.

ŚDS realizuje swoje główne zadania poprzez:

 • ocenę potrzeb i możliwości uczestnika;
 • tworzenie i realizowanie indywidualnych i grupowych planów wsparcia
  z zachowaniem weryfikacji i ewaluacji metod i sposobów ich realizacji;
 • realizowanie programu terapeutycznego opartego na wielopoziomowym modelu integracyjnym;
 • organizację i funkcjonowanie pracowni tematycznych;
 • organizowanie wystaw, imprez kulturalnych, turystycznych, rekreacyjno – sportowych;
 • współpracę ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym;
 • inne formy działania według rozeznanych potrzeb uczestników;
 • współpracę z instytucjami publicznymi tj. sądy, policja, służby medyczne, placówki oświatowe, pomoc społeczna, jak i organizacjami pozarządowymi.

      Należy pamiętać, iż rodzaj i zakres świadczonych usług uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze świadczeń Środowiskowego Domu Samopomocy.

Procedura przyjęcia do ŚDS:

dokumenty 003