Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK)

Jeśli szukasz pomocy, zacznij od tego miejsca, dopasujemy pomoc do Twoich potrzeb. Zadzwoń, sprawdź na stronie  lub (od listopada) w naszej telefonicznej aplikacji.

Dane kontaktowe do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
Chopina 42
Gdańsk
pik@fundacjafosa.pl
+787 960 860
Obserwuj nas

Szukasz wsparcia? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 787 960 860

Statut

Cele i zasady działania Fundacji

 

6

Celem Fundacji jest realizowanie, promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do:

1)     budowania sieci oparcia społecznego dla:

 1. grup defaworyzowanych – m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi, osób starszych, imigrantów, mniejszości narodowych, osób LGBT+, osób uzależnionych, doświadczających przemocy lub kryzysu.

 2. innych grup społecznych – grup sąsiedzkich, wspólnot religijnych, formalnych i nieformalnych grup dzieci i młodzieży, klubów młodzieżowych, studenckich, rodzin, kół branżowych, wiejskich, zrzeszeń lokalnych i innych;

2)     przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym bez podziałów wiekowych, wyznaniowych, płciowych,zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych;

3)     przeciwdziałanie uzależnieniom m. in od alkoholu, substancji psychoaktywnych, behawioralnych i innych oraz przeciwdziałanie przemocy we wszystkich jej aspektach.

4)     wyrównywania szans w dostępie do edukacji, kultury, terapii, sportu, rynku pracy, mieszkalnictwa oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym grup defaworyzowanych, w tym osób z niepełnosprawnością;

5)     rozwijanie kluczowych kompetencji poszczególnych grup społecznych, warunkujących rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, tolerancji i aktywności.

7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)     prowadzenie placówek terapeutycznych, ośrodków wsparcia w formie dziennej i całodobowej oraz mieszkalnictwa wspomaganego, w tym hostelowego i interwencyjnego, z zachowaniem standardów kompetencyjnych w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinami;

1a) prowadzenie i organizację działań z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym:

 1. kompleksowe wspieranie rodziny, obejmujące m.in.:

 2. diagnozę psychospołeczną i funkcjonalną rodzin i dzieci,

 3. poradnictwo specjalistyczne, (terapię indywidualną, grupową, par i rodzin)

iii.     aktywizację psychospołeczno-zawodową;

 1. prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej i pracy podwórkowej;

 2. prowadzenie działań edukacyjnych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych na rzecz rodziny i pieczy zastępczej; z zachowaniem standardów kompetencyjnych w zakresie pracy z rodziną naturalną i zastępczą;

2)     prowadzenie działań terapeutycznych, resocjalizacyjnych, edukacyjnych i wspierających na rzecz grup defaworyzowanych;

3)     tworzenie i wdrażanie programów, w tym współpracy międzynarodowej umożliwiających wymianę najlepszych praktyk oraz wypracowywanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym a następnie upowszechnianie i włączanie wypracowanych rezultatów do głównego nurtu polityki społecznej;

4)     uzupełnienie zadań agencji zatrudnienia poprzez budowę skutecznego systemu doradztwa zawodowego, promowanie kształcenia ustawicznego i postaw przedsiębiorczych oraz treningów zawodowych i społecznych; a także:

 1. pośrednictwo pracy;

 2. doradztwo personalne

 3. poradnictwo zawodowe

 4. zatrudnienie socjalne

 5. prace użytecznie-społeczne

5)     organizację szkoleń, warsztatów, konferencji i  seminariów;

6)     promocję oraz działalność informacyjną, w szczególności na rzecz psychiatrii środowiskowej i deinstytucjonalizacji;

7)     prowadzenie badań, analiz oraz działalność wydawniczą;

8)     organizację wypoczynku, m.in. dla  osób z zaburzeniami psychicznymi oraz inicjatyw na rzecz aktywnej organizacji czasu wolnego;

9)     budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integrację społeczną, wspieranie uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym oraz rozwój wolontariatu;

10)  wykorzystywanie najnowszych technologii informacyjnych przy opracowywaniu instrumentów edukacyjnych oraz upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk;

11)  współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie transferu wiedzy i udzielania pomocy mieszczącej się w obszarze celów działania Fundacji;

12)  aplikowanie do innych instytucji, w tym Unii Europejskiej, o fundusze i dotacje pomocowe na wsparcie celów statutowych Fundacji;

13)  organizację i wspieranie grup samopomocowych, klubów i kół zainteresowań oraz wdrażanie innych aktywności dzieci, młodzieży osób starszych i innych grup defaforyzowanych;

14)  prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w szczególności na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1255 z późn. zm.);

15)  organizację i prowadzenie centrów i punktów, w szczególności informacyjno- konsultacyjno-doradczych, terapeutycznych i wsparcia;

16)  organizację i realizację oddolnych inicjatyw lokalnych;

17)  organizację i prowadzenie Klubów Integracji Społecznej i Centrów Integracji Społecznej.

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją!