Aktualności

Porady prawne w Fundacji FOSA

 

Nieodplatna-pomoc-prawna

W  2018 roku, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „Fosa” prowadzi w Gdańsku  dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej stanowiące  element systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego finansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, za pośrednictwem  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny w Gdańsku

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdańsku

przy ul. Reduta Wyskok 2

otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9:00 – 13:00 9:00 – 13:00 13:15 – 17:15 14:00 – 18:00 9:00 – 13:00

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdańsku

przy ul. Kisielewskiego 12

otwarty jest od poniedziałku  do piątku w godzinach:

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
13:45– 17:45 13:45– 17:45 8:30-12:30 9:15 -13:15 13:45– 17:45

 

Pomoc prawna w obu punktach udzielana jest na bieżąco, w dniu zgłoszenia  do Punktu i bez wcześniejszej rejestracji przez:

 • Marcina Zawiszę – radcę prawnego;
 • Grzegorza Wódeckiego – racę prawnego;
 • Jakuba Gosza – radcę prawnego;
 • Agnieszkę Chyłę – radcę prawnego.

 

Za zgodą Uprawnionego, w trakcie wybranych porad mogą uczestniczyć wolontariusze.

Fundacja Fosa uruchomiła numeru telefonu 796 763 979 pod którym można uzyskać informację o punktach, dostępności  oraz rejestrację do konkretnego Punktu prowadzonego przez Fundację FOSA, czynnego codziennie, 5 dni w tygodniu,              od godz. 8:00 do godz. 17:45. Kontakt z Punktem możliwy jest również drogą e-mail: pomoc.prawna.fosa@gmail.com

Zakres:

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać (Uprawnieni):

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 • która jest w ciąży.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.