Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK)

Jeśli szukasz pomocy, zacznij od tego miejsca, dopasujemy pomoc do Twoich potrzeb. Zadzwoń, sprawdź na stronie  lub (od listopada) w naszej telefonicznej aplikacji.

Dane kontaktowe do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
Chopina 42
Gdańsk
pik@fundacjafosa.pl
+787 960 860
Obserwuj nas

Szukasz wsparcia? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 787 960 860

DSC_0286
DSC_0284
dei


Gdański Model Deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi


NAZWA PROJEKTU

Gdański Model Deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

HISTORIA PROJEKTU

Gdański Model opracowany został w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-002/15 ogłoszony w listopadzie 2015 roku przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na makro-innowacje w temacie: „ Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne. Projekt jest odpowiedzią na brak rozwiązań systemowych opartych na modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych oraz ograniczoną kompleksowość usług i dostępność zróżnicowanych form leczenia psychiatrycznego. Odpowiada na potrzebę stworzenia w Gdańsku spójnego systemu pomocy środowiskowej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez koordynację różnych form leczenia i pomocy.

PARTNERSTWO

Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie.

CEL PROJEKTU

Projekt pn.”Gdański Model Deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” polega na wsparciu procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Jego celem jest propagowanie środowiskowego modelu ochrony zdrowia psychicznego. Kluczowa jest realna pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, a także usprawnienie ich funkcjonowania w innych sferach życia. Gdański Model Deinstytucjonalizacji prezentuje innowacyjne rozwiązania międzyresortowych, środowiskowych form leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin celem minimalizacji zjawiska częstej hospitalizacji. Projekt zakłada intensyfikację oddziaływań profilaktycznych w środowisku i motywowania osób chorujących do korzystania z otwartych środowiskowych form wsparcia terapeutyczno – leczniczego.

OKRES REALIZACJI:

Projekt realizowany jest w okresie 1.08.2017 r. – 30.09.2020 r.

OFERTA:

W ramach projektu Fundacja Oparcia Społecznego realizuje następujące formy  wsparcia:

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny prowadzony przez Fundację FOSA jest miejscem dla każdego, dzięki niemu można w łatwy sposób uzyskać informację na temat wsparcia w Gdańsku. Zdecydowanie łatwiej można uzyskać wsparcie psychologiczne w sytuacji trudnej lub kryzysowej. Ponadto można uzyskać więcej informacji o warunkach udziału w projekcie pn. „Gdański model de instytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne realizowane zdalnie (telefonicznie, mailowo poprzez aplikację Skype i Messenger). Konsultanci z Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego pełnią dyżury przez całą dobę i mogą udzielić wsparcia:

– mieszkańcom Miasta Gdańska
-osobom, które przeżywają trudności w związku z pandemią koronawirusa – zarówno służbom medycznym, jak i pacjentom.
Telefon: 577772838
E-mail: pik2@fundacjafosa.pl
Skype: PIK Fundacja FOSA 2 (pik2@fundacjafosa.pl)
Messenger (Facebook): PIK – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Fundacji FOSA https://www.facebook.com/PIK.FOSY/

Klub Integracji Społecznej “KIS FOSA” – Klub Integracji Społecznej udziela pomocy uczestnikom projektu realizując treningi pozwalające na podniesienie kwalifikacji zawodowych i społecznych. Wsparcia udzielają trenerzy w obszarach terapeutycznym, samopomocowym i zawodowym. Treningi umożliwiają osobom z zaburzeniami psychicznymi rozwój w obszarach społecznym i zawodowym. Poprzez psychoedukację, zajęcia terapeutyczne, zawodowe oraz samopomocowe ćwiczone są umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Dzięki nabytym umiejętnościom w KIS umożliwia się uczestnikom powrót do pełnienia ról społecznych.

Wsparcie uczestnikom Klubu Integracji Społecznej ( m.in. treningi indywidualne i grupowe, rozmowy indywidualne, wsparcie psychologiczne, wsparcie zawodowe itd.) realizowane zdalnie: telefonicznie, mailowo, poprzez aplikację Skype oraz grupę na Facebooku.

Mieszkanie wspomagane “Górka” i “Strzelecka”– Treningi mieszkaniowe umożliwiają usamodzielnienie się poprzez trening codziennych czynności związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego (m.in. gospodarowanie pieniędzmi, utrzymywanie czystości w mieszkaniu, samodzielne planowanie i realizowanie zadań) oraz trening umiejętności społecznych (m.in. nabywanie i podtrzymywanie umiejętności przestrzegania norm społecznych). Mieszkalnictwo wspomagane umożliwia osobom dotkniętym kryzysem psychicznym lub cierpiącym na zaburzenia i choroby psychiczne kontynuowanie procesu rehabilitacji społecznej, ekonomicznej oraz uniknięcie wykluczenia społecznego.

Wsparcie w mieszkaniach (m.in. treningi indywidualne i grupowe, wsparcie interwencyjne, rozmowy indywidualne, wspieranie uczestnika w realizacji codziennych zadań itd.) realizowane jest w następujących formach: zdalnie (telefon, e-mail oraz poprzez aplikację Skype) oraz bezpośrednio z zachowaniem reżimu sanitarnego (m.in. wizyty kontrolne, sprawdzanie stanu psychicznego i fizycznego uczestników, interwencje itd.)

 

W ramach projektu uczestnik może skorzystać z następujących usług:
• konsultacji z Zespołem Diagnozstycznym
• pracy socjalnej
• konsultacji psychologicznych
• Klubu Integracji Społecznej
• aktywizacji zawodowej
• oddziału dziennego
• konsultacji psychiatrycznych
• konsultacji internistycznych
• psychoterapii
• mieszkalnictwa wspomaganego
• asystenta środowiskowego
• środowiskowego domu samopomocy

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gdańska (w wieku 16-67 lat, osoby poniżej 18 r.ż. za zgodą opiekunów prawnych) dotkniętych kryzysem psychicznym lub cierpiących na zaburzenia psychiczne, zamieszkujących następujące dzielnice:

• Śródmieście
• Wyspa Sobieszewska
• Krakowiec – Górski Zachodnie
• Rudniki
• Olszynka
• Stogi
• Przeróbka
• Orunia – Święty Wojciech – Lipce
• Młyniska
• Letnica
• Nowy Port
• Brzeźno

Kwalifikacji do projektu dokonuje lekarz psychiatra na pierwszej konsultacji oraz Zespół Diagnostyczny w projekcie. Do projektu nie mogą zostać zakwalifikowane osoby uzależnione oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny udziela informacji na temat wsparcia w Gdańsku (w tym również na temat wsparcia w projekcie) wszystkim mieszkańcom Gdańska. W ramach konsultacji konsultanci przekierowują osoby do odpowiednich form wsparcia lub pomagają w kryzysie.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU ORAZ DANE KONTAKTOWE

ul. Toruńska 8/4, 80-822 Gdańsk, tel. 577 772 838 ,

siedziba: ul. Chopina 42, 80-268

FINANSOWANIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy rodzinie w Gdańsku w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: Fundacją Oparcia Społeczego Aleksandry “FOSA”, Centrum Zdrowia Psychicznego “OPTIMMED”, Stowarzyszeniem “Przyjazna Dłoń” oraz Fundacją Wspierania Rodzin “Przystań”. Projekt jest realizowany w ramach: oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje Społeczne.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu – 10 029 606,92 zł, w tym 9 727 187,37 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

FOSA nastepne
FOSA wczesniejsze

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją!