Aktualności

Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin

Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin

Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin w Gdańsku to wyspecjalizowana placówka oferująca profesjonalną i innowacyjną pomoc dla gdańskich rodzin.

logo na strone

PROJEKT 

Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin w Gdańsku działa w ramach projektu: Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców
dzielnicy.

PARTNERSTWO

Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA oraz Towarzystwem Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie dodatkowych usług społecznych na terenie obszaru zdegradowanego (Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście).

Celem zadania jest wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny.

OKRES REALIZACJI:

Zadanie realizowane jest w okresie od 01.03.2019r. do 28.02.2021r.

OFERTA:

Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin oferuje usługi:

  1. Długoterminowe wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne indywidualne lub/i grupowe
  2. Dodatkowe wsparcie specjalistyczne:
    – konsultacje psychiatryczne
    – konsultacje terapeuta uzależnień
    – wsparcie trenera w środowisku.
  3. Trening Umiejętności Społecznych
  4. Interwencja kryzysowa

Oferta wsparcia jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb uczestników, które są omawiane są na pierwszych spotkaniach.

Partner projektu prowadzić będzie placówkę wsparcia dziennego.

GRUPA DOCELOWA:

Grupą docelowa jest młodzież i młodzi dorośli  w wieku 16-26 lat (40 osób) z trudnościami, którzy zamieszkują przestrzeń objętą programem rewitalizacji (Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście).

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w całym okresie trwania projektu.

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt:
– telefoniczny 575-114-112
– drogą mailową pod adresem: poradnictwo@fundacjafosa.pl

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

ul. Radna 3/2
80-768 Gdańsk

DODATKOWE INFORMACJE

Projekt realizowany jest w ramach Działania: 06.02 „Usługi Społeczne” Poddziałania 06.02.01 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, spółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 600 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 510 000,00 zł