Aktualności

Wsparcie i terapia rodzin – 2019

Projekt „Wsparcie i Terapia w Rodzin- 2019” obejmuje  wsparciem rodziny korzystające z pomocy społecznej, zamieszkujących miasto Gdańsk oraz takich rodzin których dotyka problem alkoholowy.Cel realizacji projektu:

Zadaniem projektu”Wsparcie i Terapia w Rodzin – 2019″ jest rozwiązanie problemów rodzinnych minimum 16 gdańskich rodzin (w tym problemów alkoholowych) oraz wzmocnienie ich funkcji szczególnie w sferze opiekuńczo wychowawczej.

 

Okres realizacji projektu:

od 2019-03-20 do 2019-12-31.

 

Oferta projektu:

Specjalistyczne, interdyscyplinarne usługi przewidziane w projekcie zorganizowane są w obrębie 5 działań:

1. Włącznie rodzin do projektu oraz współpraca z pracownikami MOPR

2. Diagnostyka sytuacji rodziny i wydanie opinii przez zespół specjalistów

3. Konsultacje indywidualne oraz oddziaływania interwencyjne da rodziców/opiekunów oraz dzieci

4. Zajęcia grupowe dla rodziców/opiekunów oraz zajęcia grupowe dla dzieci

5. Mentoring rodziny, zajęcia grupowe dla całej rodziny oraz bieżąca współpraca instytucjonalna.

 

Rekrutacja do projektu:

Udział rodzin w projekcie wynika ze wskazań pracowników socjalnych lub asystentów rodzin. Udział rodziny w wielospecjalistycznym projekcie „Wsparcie i Terapia w Rodzin – 2019” jest częścią kontraktu socjalnego.

 

Etapy wsparcia:

1. Przyjęcie zgłoszenia,

2. Zapoznanie z rodziną i uzyskanie od niej zgody na czynne uczestnictwo na każdym etapie działania,

3. Przeprowadzenie badań diagnostycznych i wydanie opinii przez właściwych dla problemów specjalistów (w szczególności: psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień, lekarza psychiatry),

4. Określenie problemów i trudności związanych z zaburzonym funkcjonowaniem rodziny i będących przedmiotem  współpracy z rodziną,

5. Sformułowanie celów pracy z rodziną,

6. Opracowanie planu pracy z rodziną, zawierającego pakiet usług dla rodziny,

7. Realizacja planu pracy z rodziną,

8. Monitorowanie postępów zmian i ewaluacja realizacji zadania, za pomocą narzędzi

9. Monitorowania działań podjętych w kontrakcie, którymi będą: raporty z poszczególnych działań z pracy z rodziną oraz raporty z podsumowań poszczególnych etapów pracy;

 

Miejsce realizacji działań oraz kontakt telefoniczny:

Dziadzina merytoryczne w projekcie realizowane są w rejonie Dolnego Miasto ( Dzielnica Śródmieście) przy ul  ul Radnej 3/2, telefon: 575-114-112.


Dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk