Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Fundacja FOSA prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana w Punkcie stanowi element systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego finansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku. Na terenie Miasta Gdańska zlokalizowanych jest 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (lista poniżej).

 Punkt prowadzony przez Fundację FOSA otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
14:00 – 18:00 13:00 – 17:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 13:00 – 17:00

 

Pomoc prawna udzielana jest na bieżąco, w dniu zgłoszenia do Punktu i bez wcześniejszej rejestracji przez:

 • Marcina Zawiszę – radcę prawnego;
 • Grzegorza Wódeckiego – racę prawnego;
 • Patrycję Brechelke – aplikanta radcowskiego.

 

Za zgodą Uprawnionego, w trakcie wybranych porad mogą uczestniczyć wolontariusze.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać (Uprawnieni):

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Pomoc prawna udzielana w Punkcie ma charakter konsultacyjny i polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy:

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej
  na podstawie ustawy o pomocy społecznej przedkładają oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia,
  lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej;
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny okazują ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • kombatanci i weterani przedkładają zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • osoby do 26 roku życia i seniorzy po ukończeniu 65 lat okazują dowód tożsamości;
 • osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej składają oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna
  z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

 

Kontakt z Punktem:

e-mail: pomocprawna@kwzz.pl

ul. Kisielewskiego 12, Gdańsk