Szopen dla rodziny

Program jest próbą koordynacji działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania rodziny. Nasza oferta obejmie –

  • terapię systemową rodzin
  • środowiskowy system wsparcia – pomoc osobom z zaburzeniami w ich środowisku zamieszkania,
  • rekreację,stymulację i integrację – organizacja czasu wolnego poprzez wyzwalanie samopomocowego potencjału drzemiącego w rodzinie,
  • psychoedukację rodzin

Powyższe przedsięwzięcie to odpowiedź na potrzebę skoordynowania istniejących działań fundacji – środowiskowego domu samopomocy, klubu samopomocy czy punktu wsparcia środowiskowego – poprzez współudział beneficjentów, instytucji i organizacji niosących pomoc. Powiązanie powyższych działań pozwoli jeszcze pełniej aktywizować rodzinę jako podmiot inicjatyw.

Aplikacja złożona do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.