ZIT – Komponent usług społecznych

DOBRA FLAGA (1)

SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GDAŃSKU – KOMPONENT USŁUG SPOŁECZNYCH                                                                                                         

Cel projektu:
Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
w Gdańsku poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych w Centrach Aktywności Społecznej zlokalizowanych na obszarach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Oferta:         
Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy
w Gdańsku, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan.

Projekt realizowany  jest w okresie od 01.03.2017r. do 30.09.2022r.

W projekcie udział mogą wziąć mieszkańcy Gdańska. Fundacja FOSA zaprasza w szczególności osoby z dzielnicy Dolne Miasto.

Zakres wsparcia na które składają się w ramach Centrum Aktywizacji usług Społecznych:
– pogłębiona diagnoza i opracowanie ścieżki reintegracji
– wsparcie środowiskowe dla dzieci i młodzieży
– lokalne centrum wolontariatu
– usługi opiekuńcze
– wsparcie specjalistyczne dla rodzin
– psychoterapia oraz usługi psychiatry

Każdy uczestnik objęty zostanie wsparciem indywidualnego asystenta.          
Projektem zostanie objętych 45 osób. Grupą docelową  są  w szczególności dzieci i młodzież
z rodzin dysfunkcyjnych i ich opiekunowie/rodziny przeżywające  trudności  w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo – wychowawczych. Osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą i ich opiekunowie, osoby niepełnosprawne  i ich opiekunowie.

Rekrutacja:
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie od 03.2017r. do 09.2022r.          
Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt:
– telefoniczny 733 318 718
– drogą mailową pod adresem: zitfosa@gmail.com

Projekt realizowany jest w ramach Działania: 06.02 „Usługi Społeczne” Poddziałania 06.02.01 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 233 322,00 zł, z czego 5 298 323,7 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.