ZIT – Komponent aktywnej integracji

 

DOBRA FLAGA (1)

SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GDAŃSKU – KOMPONENT AKTYWNEJ INTEGRACJI

 

Cel projektu:          

Celem Projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska dzięki wypracowaniu i wdrożeniu trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno- zawodowej realizowanego w kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/ podmiotów ekonomii i społecznej.

Oferta:         
Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan.

Projekt realizowany  jest w okresie od 01.03.2017r. do 30.09.2022r.

W projekcie udział mogą wziąć mieszkańcy Gdańska. Fundacja FOSA zaprasza w szczególności osoby z dzielnicy Dolne Miasto.

Wsparcie obejmuje:

– wszechstronną diagnozę i opracowanie ścieżki reintegracji

– wsparcie psychologiczne i psychospołeczne

– warsztaty terapeutyczne z zakresu umiejętności społecznych i grupy treningowe

– szkolenia i kursy zawodowe

– indywidualne doradztwo zawodowe

– grupowe doradztwo zawodowe

– treningi pracy

– wolontariat zawodowy

– wsparcie środowiskowe oraz terapeutyczne dla rodzin

Każdy uczestnik objęty zostanie wsparciem indywidualnego asystenta.
Projektem zostanie objętych łącznie 125 osób- w tym rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo w wieku 50+ i osób niepełnosprawnych lub otoczeniem osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie, w jakim jest to niezbędne do aktywizacji społeczno-zawodowej.

Rekrutacja:
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie od 03.2017r. do 05.2022r.          
Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt:
– telefoniczny 733 318 718
– drogą mailową pod adresem: zitfosa@gmail.com

Projekt ten jest realizowany w ramach Działania:
06.01 „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.01 „Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 13 460 712,28 zł, z czego 11 441 605,44 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.