GPS – Gotowość, Praca, Samodzielność

 

GPS – Gotowość, Praca, Samodzielność

 

Cel oraz planowane efekty projektu:
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia za pomocą kompleksowych oddziaływań aktywizacji społeczno-zawodowej. Działanie skierowane jest do  543 osób oraz ich rodzin ( w sumie projektem zostanie objętych 610 osób)  zamieszkałych w Gdańsku,  dotkniętych  i  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym również osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, której rezultatem będzie  uzyskanie zatrudnienia przez minimum 30% uczestników  projektu lub zwiększenie liczby     osób zaangażowanych  w poszukiwanie pracy oraz uzyskanie przez uczestników projektu odpowiednich  kwalifikacji i kompetencji

 

Oferta:          
Projekt GPS – Gotowość, Praca , Samodzielność realizowany ze środków europejskich przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Zakładem Doskonalenia Zawodowego, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku,

Projekt jest realizowany od 01.03.2016 r. do 31.10.2018 r..

W projekcie udział mogą wziąć mieszkańcy Gdańska.

 

W ramach projektu Fundacja Fosa świadczyć będzie wsparcie:

  • psychologa,
  • psychiatry,
  • konsultanta uzależnień,
  • psychoterapeuty,
  • w formie indywidualnych lub grupowych treningów umiejętności społecznych.

 

Dla każdego z zakwalifikowanych uczestników stworzona zostanie indywidualna ścieżka reintegracji na podstawie której dobrane będą odpowiednie formy wsparcia ( w zależności od potrzeb: wsparcie społeczne lub zawodowe/wsparcie społeczne i zawodowe).
Rekrutacja:
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie od 04.05.2016r.
Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt:
– telefoniczny 606-806-363
– drogą mailową pod adresem: poradnictwo.solec@gmail.com


Projekt  jest realizowany w ramach Działania:        

06.01 „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.02 „Aktywizacja społeczno-zawodowa,” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu – 8 969 919,88 zł,  z czego 7 624 431,90 zł  pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.