GPS – Gotowość, Praca, Samodzielność

Projekt GPS- Gotowość, Praca , Samodzielność realizowany ze środków europejskich przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi:

Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Zakładem Doskonalenia Zawodowego, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia za pomocą kompleksowych oddziaływań aktywizacji społeczno-zawodowej. Działanie skierowane jest do osób i rodzin zamieszkałych w Gdańsku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym również osób z niepełnosprawnościami .

Dla każdego z zakwalifikowanych uczestników stworzona zostanie indywidualna ścieżka reintegracji na podstawie której dobrane będą odpowiednie formy wsparcia ( w zależności od potrzeb: wsparcie społeczne lub zawodowe/wsparcie społeczne i zawodowe)

W ramach projektu Fundacja Fosa świadczyć będzie wsparcie psychologa, psychiatry, konsultanta uzależnień, psychoterapeuty. Organizowane też będą zajęcia grupowe w formie treningów umiejętności społecznych.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu:

Anna Kacprzak – tel.: 606-806-363.