GPS – Gotowość, Praca, Samodzielność II

 

GPS – Gotowość, Praca, Samodzielność II

 

Projekt „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”  realizowany ze środków europejskich przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku.
Projekt  jest realizowany w ramach Działania: 06.01.00  „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.02 „Aktywizacja społeczno-zawodowa,”. Czas realizacji projektu – od 01.10.2018 r. do 31.12.2020 r.

Cele..projektu: :
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno- zawodowej. Działania skierowane są do osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności
w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym .

 

Grupa docelowa projektu:

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gdańska. Działaniem zostanie objętych  łącznie 480 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Formy wsparcia :

W ramach projektu Fundacja  Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA  świadczy  wsparcie:

  • psychologa
  • psychiatry
  • psychoterapeuty
  • pośrednika pracy
  • doradcy zawodowego
  • asystenta wsparcia
  • telefonicznego dyżuru interwenta
  • w formie realizacji szkoleń zawodowych
  • w formie specjalistycznego wsparcia psychospołecznego i terapii
  • w formie indywidualnych lub grupowych treningów umiejętności społecznych

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
– telefonicznego: 606-806-363
– drogą mailową pod adresem: gps2@fundacjafosa.pl.

 

Całkowita wartość projektu – 7 198 562,04 ,  z czego 6 118 777,73 zł  pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020