Gdański Model Deinstytucjonalizacji Usług na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

deinstytucjonalizacja3FOSA

Projekt jest skierowany do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich bliskich. Do udziału przyjmowani są mieszkańcy dzielnicy Gdańska – Śródmieście (i dzielnic ościennych), w wieku produkcyjnym oraz młodzi dorośli w wieku 16-25 lat.

Gdański Model Deinstytucjonalizacji zakłada odejście od hospitalizacji na zamkniętych oddziałach psychiatrycznych jako podstawowej formy leczenia, na rzecz intensyfikacji oddziaływań profilaktycznych w środowisku. Działanie koncentruje się na zapewnieniu ciągłości wsparcia na różnych etapach zdrowienia. Polega na wyznaczeniu, wraz z Zespołem Diagnostycznym składającym się z kilku specjalistów, indywidualnej ścieżki dla każdego pacjenta.

Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W Projekcie bierze udział czterech Partnerów: Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Centrum Zdrowia Psychicznego OPTIMMED, Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń i Fundacja Wspierania Rodzin Przystań.
Projekt realizowany  jest w okresie od 01.10.2017r. do 30.09.2020r.

 

Zaangażowanie Fundacji FOSA skupia się na realizacji konkretnych zadań:

PIK – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

-informacja o ofercie wsparcia w Gdańsku dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

-pomoc psychologiczna w sytuacji trudnej lub kryzysowej,

-informacja o partnerstwie projektowym, zakresie wsparcia i warunkach udziału w projekcie,

-dostępność osobista, telefoniczna i internetowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i otoczenia, a także dla instytucji i organizacji,

 

W ramach realizacji Gdańskiego Modelu Deinstytucjonalizacji Usług Fundacja FOSA otworzyła nową siedzibę PIK na ul. Łąkowej 34/4, który jest rozszerzeniem dotychczasowej oferty PIK, działającego przy ul. Chopina 42. Powstanie nowej placówki umożliwia sprawne uzyskanie informacji na temat wsparcia w Projekcie oraz na terenie Miasta Gdańska.

 

Okres działania: od października 2017 do września 2020

Tel. 5 7777 2838 (PIK2 – ul. Łąkowa 34/4)

 

Więcej informacji: www.wsparciewgdansku.pl

 

Klub Integracji Społecznej „KIS”

Klub integracji społecznej to jednostka organizacyjna, której zasadniczym celem jest udzielanie indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzin pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

 

W klubie jest 15 miejsc, zajęcia w klubie realizowane będą w 3 obszarach:

-terapeutycznym

-zawodowym

-samopomocowym

 

Okres działania: od lutego 2018 do września 2020

Tel: 5 7777 2838

Więcej informacji: kis@fundacjafosa.pl

 

Mieszkanie Wspomagane „Górka”

Oferta skierowana jest do osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, które są gotowe do podjęcia procesu całkowitego usamodzielnienia. Wsparcie obejmuje pomoc w powrocie do zdrowia, readaptacji społecznej, a przede wszystkim w osiąganiu samodzielności poprzez trening mieszkalnictwa. Osoby korzystające z programu są objęte wsparciem trenerów.
W mieszkaniu zapewniono miejsca dla 6 osób, w tym 2 miejsca interwencyjne.

Okres działania: od lutego 2018 do września 2020

Tel. 5 7777 2838

Więcej informacji: gorka@fundacjafosa.pl

 

Projekt „Gdański Model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”, dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.

 

 

deinstytucjonalizacja1FOSA

deinstytucjonalizacja2FOSA