Gdański Model Deinstytucjonalizacji Usług na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

deinstytucjonalizacja3FOSA

Projekt jest skierowany do osób doświadczających kryzysów psychicznych lub cierpiących na zaburzenia psychiczne. Wsparcie w projekcie mogą rozpocząć osoby od 16 do 65 roku życia (osoby niepełnoletnie w wieku od 16 do 18 lat za zgodą rodziców). Do udziału przyjmowani są mieszkańcy następujących dzielnic Gdańska:
– Brzeźno
– Nowy Port
– Letnica
– Młyniska
– Śródmieście
– Orunia-Święty Wojciech-Lipce
– Stogi
– Przeróbka
– Rudniki
– Olszynka
– Krakowiec- Górki Zachodnie
– Sobieszewo

Gdański Model Deinstytucjonalizacji zakłada odejście od hospitalizacji na zamkniętych oddziałach psychiatrycznych jako podstawowej formy leczenia, na rzecz intensyfikacji oddziaływań profilaktycznych w środowisku. Działanie koncentruje się na zapewnieniu ciągłości wsparcia na różnych etapach zdrowienia. Polega na wyborze, przy wsparciu specjalistów, indywidualnej ścieżki zdrowienia przez każdego pacjenta.

Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W Projekcie bierze udział czterech Partnerów: Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Centrum Zdrowia Psychicznego OPTIMMED, Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń i Fundacja Wspierania Rodzin Przystań.
Projekt realizowany  jest w okresie od 01.08.2017r. do 30.09.2020r.

Zaangażowanie Fundacji FOSA skupia się na realizacji konkretnych zadań:

 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny- PIK 2

-informacja o ofercie wsparcia w Gdańsku dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

-pomoc psychologiczna w sytuacji trudnej lub kryzysowej,

-informacja o partnerstwie projektowym, zakresie wsparcia i warunkach udziału w projekcie,

-dostępność osobista, telefoniczna i internetowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i otoczenia, a także dla instytucji i organizacji,

W ramach realizacji Gdańskiego Modelu Deinstytucjonalizacji Usług Fundacja FOSA otworzyła kolejny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny „PIK 2” przy ul. Toruńskiej 8/4 w dzielnicy Gdańsk-Śródmieście, który jest rozszerzeniem dotychczasowej oferty PIKu, działającego przy ul. Chopina 42 we Wrzeszczu. Powstanie nowego punktu umożliwia sprawne uzyskanie wsparcia w Projekcie lub w innych placówkach na terenie Miasta Gdańska.

Adres: Toruńska 8/4

Tel. 5 7777 2838
e-mail: pik2@fundacjafosa.pl
Aktualne wsparcie w Gdańsku: więcej informacji na stronie www.wsparciewgdansku.pl

Klub Integracji Społecznej „KIS”

Klub integracji społecznej to jednostka organizacyjna, której zasadniczym celem jest udzielanie indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzin pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

W klubie jest 15 miejsc, zajęcia w klubie realizowane będą w 3 obszarach:

-terapeutycznym

-zawodowym

-samopomocowym

Adres: Toruńska 8/4

Tel: 5 7777 2838 lub 507473057

e-mail:: pik2@fundacjafosa.pl lub dastinsuski@fundacjafosa.pl

Mieszkanie Wspomagane „Górka”

Oferta skierowana jest do osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, które są gotowe do podjęcia procesu całkowitego usamodzielnienia. Wsparcie obejmuje pomoc w powrocie do zdrowia, readaptacji społecznej, a przede wszystkim w osiąganiu samodzielności poprzez trening mieszkalnictwa. Osoby korzystające z programu są objęte wsparciem trenerów.
W mieszkaniu zapewniono miejsca dla 6 osób, w tym 2 miejsca interwencyjne.

Adres: Górka 14

Tel. 5 7777 2838

e-mail: pik2@fundacjafosa.pl

Projekt „Gdański Model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”, dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.

 

 

deinstytucjonalizacja1FOSA

deinstytucjonalizacja2FOSA