Klub Samopomocy „Chopin Club”

chopin club

Klub Samopomocy „Chopin Club” to oferta nieodpłatnych zajęć popołudniowych dla młodzieży i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Gdańska.

Do głównych zadań Klubu należą:

  • prowadzenie szeroko pojętego postępowania wspierająco- rehabilitacyjnego, obejmującego między innymi: trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, zajęcia usprawniające – sportowe, rekreacyjne, trening samodzielności i samorządności oraz kulinarny;
  • zapewnienie udziału w różnych formach terapii zajęciowej – indywidualnej i grupowej, podnoszącej sprawność i aktywność uczestników, stymulację potrzeb i możliwości samostanowienia, rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem, inne formy aktywizacji;
  • działania na rzecz poprawy kondycji fizycznej i funkcjonowania psychospołecznego uczestników;
  • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • zapewnienie uczestnikom wyżywienia (jeden posiłek dziennie, który może być sporządzony w ramach treningu kulinarnego);

Powyższe zadania są realizowane przez profesjonalną kadrę (dwóch opiekunów) w formie tzw. dni. Obecnie są to:

  •     dzień Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)  – zajęcia odbywające się głównie poza terenem Klubu, w miejscach kultury i użyteczności publicznej jak również w plenerze (w zależności od warunków pogodowych – możliwe zajęcia rekreacyjne w Klubie);
  •     dzień samorządności – zajęcia z minimalnym zaangażowaniem opiekuna nakierowane na rozwijanie odpowiedzialności, samodzielności i decyzyjności uczestników;
  •      dzień kulinarny – kulinarne spotkania, podczas których uczestnicy tworzą własną książkę kucharską na podstawie przyrządzanych w Klubie specjałów.

Zajęcia odbywają się w Środowiskowym Domu Samopomocy ” Młodzieżowy Szopen” w Gdańsku,
Pracujemy przez cały rok – od poniedziałku do piątku, w godz.15.30-18.30.

Zadanie realizowane jest z dotacji miasta Gdańska (www.gdansk.pl) za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (www.mopr.gda.pl), powierzone w drodze otwartego konkursu Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.