Statut

Cele i zasady działania Fundacji:

 1. budowanie sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także przeciwdziałanie marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym bez podziałów wiekowych,wyznaniowych,ekonomicznych i społecznych.
 2. wyrównywania szans w dostępie do edukacji, kultury, terapii,sportu,rynku pracy, mieszkalnictwa oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym grup defaworyzowanych.
 3. rozwijanie kluczowych kompetencji poszczególnych grup społecznych,warunkujących rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, tolerancji i aktywności.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie placówek terapeutycznych,ośrodek wsparcia w formie dziennej i całodobowej oraz mieszkalnictwa wspomaganego, z zachowaniem standardów kompetencyjnych w zakresie pracy osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzicami,
 2. prowadzenie działań terapeutycznych,resocjalizacyjnych i edukacyjnych na rzecz grup defaworyzowanych,
 3. tworzenie i wdrażanie programów, w tym współpracy międzynarodowej umożliwiających wymianę najlepszych praktyk oraz wypracowywanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrozonymi wykluczeniem społecznym, a nastepnie upowszechnianie i włączanie wypracowanych rezultatów do głównego nurtu polityki społecznej,
 4. budowę skutecznego systemu doradztwa zawodowego, promowanie kształcenia ustawicznego i postaw przedsiębiorczych oraz poradnictwo specjalistyczne,
 5. organizację szkoleń, warsztatów i konferencji,
 6. promocję oraz działalność informacyjną,
 7. prowadzenie badań, analiz oraz działalność wydawniczą,
 8. organizację wypoczynku osób z zaburzeniami psychicznymi oraz inicjatyw na rzecz aktywizacji organizacji czasu wolnego, wspieranie grup, klubów i kół zainteresowań,
 9. budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integrację społeczną, wspieranie uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym oraz rozwój wolontariatu,
 10. wykorzystywanie najnowszych technologii informacyjnych przy opracowywaniu instrumentów edukacyjnych oraz upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk,
 11. współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi,naukowymi,stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie transferu wiedzy i udzielania pomocy mieszczącej się w obszarze celów działania Fundacji,
 12. aplikowanie do innych instytucji, w tym Unii Europejskiej, o fundusze i dotację pomocowe na wsparcie celów statutowych Fundacji.